Regulamin

Regulamin serwisu umawiania wizyt

 1.Definicje:

Usługodawca – Operatorem serwisu alterego-psychologwroclaw.pl (“Serwis”) jest Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka (CPP Alter Ego J.Boryczka)
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  lub telefonicznie przez Usługodawcę
Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała umówienia wizyty w Serwisie, 
Specjalista – współpracownicy Usługodawcy będący  psychologiem / terapeutą /lekarzem psychiatrą
Umawianie wizyty/Rejestracja – proces  umawiania wizyty poprzez serwis polegaący na wybraniu daty wizyty, wyborze specjalisty, zaakceptowaniu niezbędnych zgód. Rejestracja u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, jest możliwość podania adresu email. Podane dane służą wyłącznie na potrzeby ewentualnej,  niezbędnej komunukacji.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych 

2.Usługadawcą Operatorem serwisu alterego-psychologwroclaw.pl (“Serwis”) jest Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka (CPP Alter Ego J.Boryczka).

3.Użytkownik może się skontaktować z CPP Alter Ego J.Boryczka pod numerem telefonu +48 535 830 351 lub   mailem: kontakt.zalterego@gmail.com.

4.Serwis umożliwia zapoznanie sie z profilami Terapeutów  z zespołu CPP Alter Ego i umówienie wizyty przez internet lub telefonicznie.

5.Umówiona wizyta przez serwis www jest faktem i  nie wymaga żadnych dodatkowych ustaleń. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Serwis mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę (Dział Obsługi Klienta) skontaktują się z Użytkownikiem i ustalą inny termin spotkania.

6.Umówioną wizytę można odwołać lub zmienić jej termin nie później niż na 24 godziny przed upływem umówionego terminu. Zwrot płatności za nieodbytą wizytę możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pacjent odwołał ją na więcej niż 24 godziny przed jej planowaną realizacją.

7.Po upływie 24 godzin od daty umówionej wizyty zapłata za umówioną wizyte  nie będzie zwrócona, a w przypadku wyboru opcji  przez umawiającego wizytę zapłaty gotówką  i  nie stawienie się na umówioną wizytę, zapłata będzie wymagana i egzekwowana.

8.Serwis umożliwia dokonanie zapłaty za umówioną wizyte online. Zapłatę za umówioną wizytę można również dokonać gotówką podczas wizyty.

9.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.Ceny usług podane są w zakładce Cennik.

11.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPay.

Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu,
plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
 
12.Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi. Prawo do zwrotu nie przysługuje jeżeli wizyta nie odbędzie się z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika (np. niepojawienie się  o wyznaczonej godzinie, brak dostępu do internetu, lub jeśli numer telefonu jest nieosiągalny).

 

13. Reklamacje, wyjaśnienia, zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać telefonicznie lub mailem:
tel +48 535 830 351
kontakt.zalterego@gmail.com

 Usługodawca rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów   lub osoby działające w ich imieniu w terminie  do 14 dni.

14. Wszelkie opinie umieszczane w dowolnym miejscu przestrzni internetowej zarządzanej przez Usługowawcę   nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, nawoływać do agresji. Opinia może zostać nieopublikowana   w przypadku, gdy Usługodawca lub inna osoba uzna, iż publikowana treść narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem.

15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach.

Rodo

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe jest: Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka, ul Piękna 5/5E , 50-505
Wrocław. II. Nip.8981499290

1.Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach

niezbędnych do realizacji uzgodnionych form spotkań (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, par,
innych form spotkań) kontaktów towarzyszących oraz poprzedzających tego rodzaju spotkania, jak również w
celu poprawy działania serwisu alterego-psychologwroclaw.pl
2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka,do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych (pracownicy oraz
współpracownicy), oraz strony trzecie, którym Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka zleca
wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty dostarczające
lub administrujące systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi przez Centrum Pomocy Psychologicznej
Alter Ego J.Boryczka, w ramach prowadzonej działalności.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
a) wynika z Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1
powyżej;
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy;
c) stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka,jako administratora Pani/Pana danych osobowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
III.
Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i/lub nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.numer pesel
2. Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3. Numer rachunku bankowego
4. Inne dane przekazane Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka,przysługuje prawo usunięcia
danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym a które decyzją Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka, nie będą dalej przetwarzane.
IV.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II
powyżej oraz przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia kontaktów z Centrum Pomocy Psychologicznej
Alter Ego J.Boryczka, z zastrzeżeniem pkt. III ust 3, ewentualnie do czasu otrzymania przez Centrum Pomocy
Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka od Pani/Pana sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania.

 

V.
Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka ,zapewnia, że wszystkim osobom, których dane
osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
1. prawo dostępu do danych osobowych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych. W tym celu należy skontaktować się z Centrum Pomocy Psychologicznej Alter
Ego J.Boryczka , pod numerem telefonu +48 535 830 351 lub mailem: kontakt.zalterego@gmail.com
przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy, iż
podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka ,;
4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać
abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania innych uzgodnionych działań;
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Centrum
Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka , Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności dot. korzystania z serwisu alterego-psychologwroclaw.pl

I. Informacje ogólne.
1. Operatorem serwisu alterego-psychologwroclaw.pl (“Serwis”) jest Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka (CPP Alter Ego J.Boryczka)
2. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników do formularza kontaktowego Serwisu,
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych użytkowników plików cookie (tzw. “ciasteczka”),
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, na którym znajduje się Serwis.
II. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.
1. Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka (CPP Alter Ego J.Boryczka) przetwarza dane
osobowe podane przez danego użytkownika w formularzu kontaktowym Serwisu w celu realizacji kontaktu
pomiędzy użytkownikiem a CPP Alter Ego J.Boryczka.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie tych danych uniemożliwi kontakt CPP Alter Ego
J.Boryczka z użytkownikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Wysłanie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody przez użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych przez CPP Alter Ego J.Boryczka na
zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności oraz Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych. (link do dokumentu)
8. Użytkownik może się skontaktować z CPP Alter Ego J.Boryczka pod numerem telefonu +48 535 830 351 lub
mailem: kontakt.zalterego@gmail.com
III. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są przez CPP Alter Ego J.Boryczka w celu realizacji procesów niezbędnych do
zapewnienia funkcjonalności Serwisu, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz tworzenia ogólnych i
anonimowych danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Serwis nie korzysta z plików cookies do własnych
celów marketingowych, reklamowych lub profilowania.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest
także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane przez podmioty
trzecie współpracujące z Serwisem do tworzenia danych statystycznych. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony
prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka
ochrony prywatności Google Analytics (link do strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html)
7. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. W
celu zarządzania ustawieniami cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z
dokumentacją tej przeglądarki.
IV. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników są zbierane przez serwer, na którym znajduje się Serwis.
Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP użytkownika.