rodo

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
(WYNIKAJĄCE Z RODO) DLA KLIENTÓW CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ “ALTER EGO”:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są
Pani/Pana dane osobowe jest: Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka, ul Piękna 5/5E , 50-505
Wrocław. II. Nip.8981499290
1. Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach
niezbędnych do realizacji uzgodnionych form spotkań (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, par,
innych form spotkań) kontaktów towarzyszących oraz poprzedzających tego rodzaju spotkania, jak również w
celu poprawy działania serwisu alterego-psychologwroclaw.pl
2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka,do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych (pracownicy oraz
współpracownicy), oraz strony trzecie, którym Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka zleca
wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty dostarczające
lub administrujące systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi przez Centrum Pomocy Psychologicznej
Alter Ego J.Boryczka, w ramach prowadzonej działalności.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
a) wynika z Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1
powyżej;
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy;
c) stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka,jako administratora Pani/Pana danych osobowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
III.
Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych
osobowych:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i/lub nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.numer pesel
2. Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3. Numer rachunku bankowego
4. Inne dane przekazane Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka,przysługuje prawo usunięcia
danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym a które decyzją Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego
J.Boryczka, nie będą dalej przetwarzane.
IV.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II
powyżej oraz przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia kontaktów z Centrum Pomocy Psychologicznej
Alter Ego J.Boryczka, z zastrzeżeniem pkt. III ust 3, ewentualnie do czasu otrzymania przez Centrum Pomocy
Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka od Pani/Pana sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania.

V.
Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka ,zapewnia, że wszystkim osobom, których dane
osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
1. prawo dostępu do danych osobowych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych. W tym celu należy skontaktować się z Centrum Pomocy Psychologicznej Alter
Ego J.Boryczka , pod numerem telefonu +48 535 830 351 lub mailem: kontakt.zalterego@gmail.com
przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy, iż
podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń Centrum Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka ,;
4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać
abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania innych uzgodnionych działań;
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Centrum
Pomocy Psychologicznej Alter Ego J.Boryczka , Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.